De Jackpot City Casino Website (de “Site”) is een online informatiedienst die door Jackpot City Casino (“Jackpot City Casino”), onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. LEES DIT DOCUMENT, VOORDAT TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE, U ZICH AAN DE VOORWAARDEN ZOALS HIERONDER TE HOUDEN. ALS JE NIET WILT VAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, MAG U GEEN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE. Jackpot City Casino kan deze overeenkomst op elk moment wijzigen, en de wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zijn vanaf het moment van de gemodificeerde OVEREENKOMST OP DE SITE. U AKKOORD MET DE OVEREENKOMST regelmatig te herzien hoogte zijn van dergelijke wijzigingen aan te EN UW VERVOLG TOEGANG OF GEBRUIK VAN DE SITE GEACHT UW BESLISSEND aanvaarding van de gewijzigde OVEREENKOMST.

  1. Auteursrecht, licenties en Idea Inzending.

De volledige inhoud van de site zijn beschermd door het internationale auteursrecht en merkenrecht. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken zijn Jackpot City Casino, haar gelieerde ondernemingen of andere derde partij licentiegevers. U MAG NIET wijzigen, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren, OP WELKE WIJZE, het materiaal op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, CODE en / of software. U kunt afdrukken en downloaden delen van materiaal uit de verschillende delen van de site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u akkoord niet te wijzigen of te verwijderen enig auteursrecht of aanduidingen van auteursrecht van de materialen. U stemt ermee in om toe te kennen aan Jackpot City Casino een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie, met het recht op sublicentie, te reproduceren, distribueren, overbrengen, afgeleide werken van, openbaar weer te geven en in het openbaar materialen uit te voeren en andere informatie (inclusief, zonder beperking, daarin vervatte ideeën voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u aan elke openbare delen van de site (zoals bulletin boards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail naar Jackpot City Casino met alle middelen en in welke media nu bekend of later ontwikkeld. U verleent ook naar Jackpot City Casino het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, alsmede in verband met alle reclame-, marketing-en promotiemateriaal daaromtrent. U verklaart dat u geen verhaal tegen Jackpot City Casino zal hebben voor een vermeende of werkelijke inbreuk of verduistering van welk eigendomsrecht in uw communicatie naar Jackpot City Casino.

HANDELSMERKEN.

Publicaties, producten, inhoud of diensten die in dit document of op de Site wordt verwezen, zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van Jackpot City Casino. Andere in de site vermelde product-en bedrijfsnamen in dit document kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

  1. Het gebruik van de Site.

U begrijpt dat, met uitzondering van informatie, producten of diensten duidelijk geïdentificeerd als zijnde geleverd door Jackpot City Casino, Jackpot City Casino werkt niet, controle over alle informatie, producten of diensten op het internet op geen enkele manier.Behalve bij Jackpot City Casino-geïdentificeerd informatie, producten of diensten, alle informatie, producten en diensten die worden aangeboden via de site of op het internet in het algemeen worden aangeboden door derden, die niet zijn aangesloten bij Jackpot City Casino een. U begrijpt ook dat Jackpot City Casino kan niet en kan niet garanderen of waarborgen dat kan worden gedownload via de site vrij is van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die zich manifesteren besmettelijke of destructieve eigenschappen zal zijn bestanden. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van voldoende procedures en controlepunten om uw specifieke eisen te voldoen voor de nauwkeurigheid van de data-input en output, en voor het behoud van een middel buiten de site voor de reconstructie van verloren gegane gegevens.

U NEEMT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. Jackpot City Casino biedt de SITE en gerelateerde informatie “AS IS” EN GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF GARANTIES, VERKLARINGEN of goedkeuringen DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL OF NIET-INBREUK, OF DE GARANTIES van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) MET BETREKKING TOT DE SERVICE, ENIGE MERCHANDISE INFORMATIE OF SERVICE DIE VIA DE DIENST OF OP HET INTERNET IN HET ALGEMEEN, EN Jackpot City Casino IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE KOSTEN of schade die voortvloeit, direct of indirect uit een dergelijke transactie. Is het uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van ALLE ADVIEZEN, ADVIES, DIENSTEN, merchandise en andere informatie die via DE DIENST OF OP HET INTERNET ALGEMEEN evalueren. Jackpot City Casino GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTEN OF DAT FOUTEN IN DE SERVICE GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN ZAL ZIJN.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE PURE AARD VAN HET INTERNET BEVAT ONUITGEGEVEN MATERIALEN WAARVAN SOMMIGE seksueel uitdrukkelijke of aanstootgevend voor JOU. UW TOEGANG TOT dergelijke materialen op eigen risico. Jackpot City Casino heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke materialen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL Jackpot City Casino VERANTWOORDELIJK VOOR (I) enige incidentele schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF INFORMATIE EN DERGELIJKE) ALS GEVOLG HET GEBRUIK VAN OF HET NIET TOT DE SERVICE, OF ENIGE INFORMATIE, of transacties die op de Service gebruikt, of gedownload van DE SERVICE, OF ENIGE VERTRAGING van dergelijke informatie of dienst. ZELFS ALS Jackpot City Casino of zijn officiële vertegenwoordiger ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE, OF (II) ENIGE CLAIM TOE TE SCHRIJVEN AAN fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de Dienst en / of materialen en gedownloade informatie VIA DE SERVICE. Aangezien sommige staten DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF SCHADE, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. DAAROM, Jackpot City Casino aansprakelijkheid is beperkt tot DE GROOTSTE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Jackpot City Casino doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u toegang hebt via deze of die verwijzen naar deze site. Wanneer u een niet-Jackpot City Casino website, dan kunt u begrijpen dat het onafhankelijk is van Jackpot City Casino, en dat Jackpot City Casino heeft geen controle over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een Jackpot City Casino website niet zeggen dat Jackpot City Casino onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

  1. Vrijwaring.

Je gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en vrijwaren Jackpot City Casino, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatieleveranciers aan de Dienst van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten kosten, als gevolg van een schending van deze Overeenkomst (met inbegrip van nalatigheid of wangedrag) door u of een andere persoon toegang tot de Dienst.

  1. Rechten van derden.

De bepalingen van de leden 2 (Gebruik van de service), en 3 (Vrijwaring) zijn ten behoeve van Jackpot City Casino en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derden informatieleveranciers aan de Dienst. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht te doen gelden en rechtstreeks af te dwingen die bepalingen tegen u voor eigen rekening te hebben.

  1. Termijn;Beëindiging.

Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde om welke reden dan ook. De bepalingen van de paragrafen 1 (Copyright, licenties en Idea Inzendingen), 2 (Gebruik van de service), 3 (Vrijwaring), 4 (Rechten van derden) en 6 (Diversen) blijven na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

  1. Diversen.

Deze overeenkomst wordt alles beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland van toepassing zijn op de gemaakte afspraken en in Duitsland worden uitgevoerd. Je gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure tussen Jackpot City Casino en u voor welk doel dan ook met betrekking tot deze overeenkomst of verplichtingen van de partijen hieronder uitsluitend in een federale staat of de bevoegde rechter zitten in het eiland Man worden gebracht . Elke oorzaak van de actie of vordering die u hebt met betrekking tot de dienst moet worden begonnen binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak plaatsvindt of dergelijke claim of rechtszaak wordt versperd. Jackpot City Casino’s niet afdwingen van de strikte uitvoering van enige bepaling van deze overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de loop van gedrag tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen op enige bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen. Jackpot City Casino kan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst aan elke partij te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u toewijzen.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Sign Up